BIP - Przedszkole nr 8 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 8 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
DYREKCJA JEDNOSTKI

Dyrektor: mgr Maja Thamm - nauczyciel dyplomowany

 

KOMPETENCJE DYREKTORA

 Kompetencje dyrektora placówki wynikają ze statutu.

 

"... 3.       Przedszkolem kieruje dyrektor.

4.       Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący przedszkole. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Wymagania jakie powinien spełnić kandydat określają odrębne przepisy. Organ, który powierzył stanowisko dyrektora może
go odwołać w trybie określonym art. 38 Ustawy o systemie oświaty.

5.       Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje placówkę
na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

6.       Zadania dyrektora w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej:

6.1. Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą  i opiekuńczą   

przedszkola

6.2. Stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego i optymalnego rozwoju

6.3. Sprawowanie nadzoru nad rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5 i 6

       letnich do  podjęcia obowiązku szkolnego; informowanie w tym zakresie dyrektora

      danej  szkoły

6.4. Organizowanie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania

             przedszkolnego w oparciu o orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej  i na

             wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka

      6.5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do      przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

      6.6.  Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dziecka organizowanie w ramach planu

        zajęć przedszkolnych nauki religii.     

7.       Zadania dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej:

      7.1.           Sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

      7.2.           Opracowanie wspólnie z Radą pedagogiczną planu działalności placówki    

                 z wykorzystaniem wyników badań diagnostyczno – oceniających

7.3.           Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy

                 według zasad określonych odrębnymi przepisami

  7.4.           Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał

  7.5.           Wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych przepisami prawa

                        i powiadomienie o tym stosownych organów.

8.       Zadania dyrektora jako sprawującego nadzór pedagogiczny:

8.1.           Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, uznanych za istotne w działalności przedszkola
i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola

W celu realizacji zadań, o których wyżej mowa, dyrektor przedszkola
w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające
z działalności statutowej przedszkola;

8.2.           Kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

8.3.           Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez :

a)         organizowanie szkoleń i narad,

b)         motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

c)         przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

8.4.           Opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, oraz przedstawianie go radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku, którego dotyczy plan.

Plan nadzoru pedagogicznego, zawiera w szczególności:

1)                 Cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;

2)                 Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

3)                 Tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

9.       Zadania dyrektora w ramach współpracy z Radą Rodziców:

9.1.           Realizacja uchwał rady Rodziców w ramach jej kompetencji stanowiących,

9.2.           Wstrzymywanie uchwał  Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa  i powiadomienie o tym stosownych organów.

10.   Zadania dyrektora jako kierownika zakładu pracy

10.1.                  Przygotowanie arkusza organizacji przedszkola oraz przedstawienie go do      zaopiniowania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i zatwierdzenia organowi prowadzącemu

10.2.                  Opracowanie planu finansowo-rzeczowego przedszkola

10.3.                  Przestrzeganie dyscypliny finansowej

10.4.                  Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola

10.5.                  Współpraca z  organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi

10.6.                  Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych

10.7.                  Kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz  innych pracowników przedszkola

10.8.                  Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie                            

                   z obowiązującym regulaminem

   10.9.       Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, archiwalnej i finansowej zgodnie                            

                   z obowiązującymi przepisami. ..."osoba odpowiedzialna za treść: Maja Thamm, dnia: 2021-05-05
utworzony: 06-10-2006 / modyfikowany: 05-05-2021
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 8 w Chorzowie 2024, kontakt: ossemka@poczta.fm